Практична підготовка здобувачів

Ресторанне господарство в Україні є однією з конкурентоспроможних  галузей економіки, тому потребує висококваліфікованих фахівців, здатних забезпечити високу якість харчової продукції, збереження здоров’я нації, високий рівень обслуговування споживачів.

IMG_20191029_231959_437

Практична підготовка в НУХТ на кафедрі технології ресторанної і аюрведичної продукції є обов’язковим елементом освітньо-професійної підготовки здобувачів та здійснюється відповідно до «Положення про проведення практики студентів НУХТ»


 

ппа

Національний університет харчових технологій співпрацює з провідними підприємствами  ресторанного бізнесу як в Україні, так і за її межами. Бази практики спеціальності 181  «Харчові технології» освітніх програм.


2_5413860144087827294 IMG-20190907-WA0003

Для співробітництва на умовах партнерства, взаємовигоди та спільності інтересів з метою розширення та поглиблення змісту їх наукової, освітньої та практичної діяльності укладені угоди про творчу науково-практичну співпрацю з провідними закладами ресторанного господарства України.


Угоди про творчу науково-практичну співпрацю

Проходження практик здійснюється за типовими індивідуальними та колективними угодами  між Національним університетом харчових технологій та закладами ресторанного господарства  м. Києва та інших міст України.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти спрямована на закріплення та  поглиблення теоретичних знань здобувачів з технології  виробництва продукції ресторанного господарства, організації обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства, ознайомлення з сучасним обладнанням, методами та формами здійснення технологічних процесів, оволодіння практичними професійними вміннями та навичками, готовності до самостійної професійної діяльності в умовах конкурентного ринкового середовища.

IMG-325a0e41e4b6ce21db5060e0cc7b503c-V


3 курс

Виробнича практика студентів є однією з невід’ємних складових навчального процесу підготовки бакалаврів в Національному університеті харчових технологій за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія».

Згідно з навчальним планом виробнича практика студентів IІІ нормативного курсу та І скороченого курсу проходить в закладах ресторанного господарства різних типів протягом трьох тижнів та передбачає виконання певного переліку завдань згідно програми практики та календарного плану.

Проходження виробничої практики дає можливість студентам закріпити отримані знання з вивчених дисциплін навчального плану, набути професійних вмінь та навичок практичної роботи за обраною спеціальністю в реальних, виробничих умовах закладів ресторанного господарства.

Програма виробничої практики


4 курс

Виробнича практика здобувачів є однією з невід’ємних складових навчального процесу підготовки бакалаврів в Національному університеті харчових технологій за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньо- професійної програми «Харчові технології та інженерія».

Згідно з навчальним планом виробнича практика здобувачів IV нормативного курсу та ІI скороченого курсу проходить в закладах ресторанного господарства різних типів впродовж чотирьох тижнів та передбачає виконання певного переліку завдань згідно з програмою практики та календарним планом.

Проходження виробничої практики дає можливість здобувачам закріпити отримані знання з вивчених дисциплін навчального плану, набути професійних вмінь та навичок практичної роботи за обраною спеціальністю в реальних, виробничих умовах закладів ресторанного господарства.

Програма виробничої практики


Практична підготовка  за освітньо-професійною програмою «Технології харчування» першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» є обов’язковою  компонентою та передбачає проходження наступних видів практики : виробничої (6 семестр – 3 тижні, 7 семестр – 4 тижні), що становить 10,5 кредитів ICTS  та переддипломної у здобувачів скороченої форми навчання (8 семестр – 2 тижні), що становить 3 кредити .


5 курс

(освітньо-професійна програма
«Технології аюрведичних харчових продуктів»)

Технологічна практика є обов’язковою компонентою підготовки магістрів у Національному університеті харчових технологій за освітньо-професійною програмою «Технології аюрведичних харчових продуктів» спеціальності 181 «Харчові технології».

Технологічна практика створює умови для отримання здобувачем навичок роботи за фахом, формування досвіду ухвалення самостійних управлінських рішень на конкретних ділянках роботи у реальних виробничих умовах.

Технологічна практика проводиться у провідних закладах ресторанного господарства та аюрведичних центрах.

Програма технологічної практики


5 курс 

(освітньо-професійна програма
«Технології аюрведичних харчових продуктів»)

Переддипломна практика є обов’язковою компонентою підготовки магістрів у Національному університеті харчових технологій за освітньо- професійною програмою «Технології аюрведичних харчових продуктів» спеціальності 181 «Харчові технології».

Переддипломна практика створює умови для отримання здобувачем навичок роботи за фахом, формування досвіду ухвалення самостійних управлінських рішень на конкретних ділянках роботи у реальних виробничих умовах, дозволяє отримати інформаційний матеріал для написання магістерської кваліфікаційної роботи.

Програма має на меті викладення основних положень та вимог до цілей, завдань і організаційних аспектів проходження практики, а також підготовки і захисту звіту про практику на випусковій кафедрі.

Переддипломна практика проводиться у провідних закладах ресторанного господарства та аюрведичних центрах.

Програма переддипломної практики


5 курс 

(освітньо-професійна програма
«Технології в ресторанному господарстві»)

Трансформація в навчальний процес практики, максимально наближеної
до майбутньої професійної діяльності, – явище закономірне, обумовлене
вимогами галузевих стандартів вищої освіти України.
Практика здобувачів вищих навчальних закладів України є невід’ємною
складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців з
вищою освітою і галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована на
закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами за час навчання,
набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною
спеціальністю.
Практична підготовка здобувачів сприяє скороченню терміну адаптації
спеціаліста до сучасних умов діяльності закладів ресторанного господарства
після закінчення університету та забезпечує формування навичок управлінської
роботи.

Переддипломна практика є логічним підсумком усіх видів практики,
завершальним етапом підготовки здобувача до виконання кваліфікаційної
роботи та наступної самостійної діяльності з фаху.
Вона є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки здобувачів
освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» в
Національному університеті харчових технологій за освітньою-професійною
програмою «Технології в ресторанному господарстві» і проводиться на
оснащених відповідним чином базах сучасних закладів ресторанного
господарства.

Програма переддипломної практики


Здобувачі під час проходження виробничої практики мають змогу

– ознайомитися з  виробничо-торговельною структурою, окремими функціональними підрозділами (складською, торговельною, виробничою, адміністративно-побутовою групами та групою технічних приміщень), їх взаємозв’язком у процесі виготовлення кулінарної продукції та її реалізації;

– ознайомитися з особливостями організації виробництва напівфабрикатів та готової продукції на робочих місцях, ділянках, технологічних лініях, забезпечення їх обладнанням і інвентарем;

– ознайомитися із діючою на базі практики нормативною документацією, яка регламентує технологічний процес та показники якості продукції;

– ознайомитися з технікою безпеки на робочих місцях та набути навичок використання сучасного обладнання закладу;

– ознайомитися із контролем якості готової продукції, засвоїти прийоми і набути навичок порціонування, оформлення і презентації страв;

– вивчити режим праці та відпочинку працівників виробничих підрозділів закладу – бази практики, визначити сильні та слабкі сторони організації праці персоналу;

Набуті практичні навички  в подальшому покращать теоретичне навчання фахових дисциплін для всебічного розкриття особливостей майбутньої професії.


IMG-20190829-WA0014ппп